Harmony.tode

6. E
5. A
4. D
3. G
2. H
1. E
 
 baré
       
 kapodastr
Baré na pražci:Zobrazit akord:
Kapodastr na pražci:Hledat od: na: pražcích.

Vše smazat

E mi 7/4, G 6/2, A 9/sus4

Tóny podle strun:6. E
5. A
4. D
3. G
2. H
1. E

Přidáním jednoho tónu lze získat akord:

CA mi 9/4, A mi 11
C#A 9/4, A 11
FG 9/6
F#E mi 9/4, E mi 11

Notace

b - #

Informace

Chcete-li zjistit, jak se drží některý akord, zvol­te tó­ninu a ná­zev akor­du. Dá­le mů­žete nas­ta­vit, na kte­rém praž­ci je pou­žit ka­po­dastr (ne­bo ba­ré), a ta­ké od kte­rého a na ko­lika praž­cích má být akord hle­dán.

Pokud znáte držení prs­tů a ne­víte ná­zev akor­du, klik­něte my­ší na stru­ny v mís­tech, kde je drží­te na ky­ta­ře.

Držíte-li baré, klik­něte na žlu­tou šip­ku () v pat­řič­ném praž­co­vém poli.

Pokud například vybrn­kává­te a tu­díž na někte­ré stru­ny ne­hra­jete, klik­něte vpra­vo od da­né stru­ny na ze­le­né zatr­žít­ko (). Stru­na změní bar­vu na čer­ve­nou a ne­bude zohled­ňo­vá­na při hledá­ní akor­du. Klik­nu­tím na čer­v­ené toto nas­ta­vení zru­šíte.

Pro nastavení kapodas­tru slou­ží mod­rá šip­ka ().

Reklama správce serveru:
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat