Harmony.tode

Tónina: C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# B H

Název akordu

Složen z tónů

 

C Dur C, E, G  
C sus2 C, D, G  
C 2 C, D, E, G  
C 2/4 C, D, E, F, G  
C sus4 C, F, G  
C 4 C, E, F, G  
C 5/5+ C, E, G, G#  
C 5- C, E, F#  
C 6 C, E, G, A  
C 6/sus2 C, D, G, A  
C 6/2 C, D, E, G, A  
C 6/sus4 C, F, G, A  
C 6/4 C, E, F, G, A  
C 6/5- C, E, F#, A  
C 7 C, E, G, B  
C 7/sus2 C, D, G, B  
C 7/2 C, D, E, G, B  
C 7/sus4 C, F, G, B  
C 7/4 C, E, F, G, B  
C 7/5- C, E, F#, B  
C 7/6 C, E, G, A, B  
C maj7 C, E, G, H  
C maj7/ sus2 C, D, G, H  
C maj7/ 2 C, D, E, G, H  
C maj7/ sus4 C, F, G, H  
C maj7/ 4 C, E, F, G, H  
C maj7/ 5- C, E, F#, H  
C maj7/ 6 C, E, G, A, H  
C maj7/ 7 C, E, G, B, H  
C maj7/ 9 C, E, G, H, D  
C maj7/ 11 C, E, G, H, D, F  
C maj7/ 13 C, E, G, H, D, F, A  
C add9 C, E, G, D  
C 9 (C 7/9) C, E, G, B, D  
C 9/sus4 C, F, G, B, D  
C 9/4 C, E, F, G, B, D  
C 9/5- C, E, F#, B, D  
C 9/6 C, E, G, A, B, D  
C 9- C, E, G, B, C#  
C 9+ C, E, G, B, Eb  
C add11 C, E, G, F  
C 11 C, E, G, B, D, F  
C 11/5- C, E, F#, B, D, F  
C 11/6 C, E, G, A, B, D, F  
C add13 C, E, G, A  
C 13 C, E, G, B, D, F, A  
C 13/5- C, E, F#, B, D, F, A  
C mi C, Eb, G  
C mi 2 C, D, Eb, G  
C mi 2/4 C, D, Eb, F, G  
C mi 4 C, Eb, F, G  
C mi 5/5+ C, Eb, G, G#  
C mi 5- C, Eb, F#  
C mi 5+ (C mi +) C, Eb, G#  
C mi 6 C, Eb, G, A  
C mi 6/2 C, D, Eb, G, A  
C mi 6/4 C, Eb, F, G, A  
C mi 7 C, Eb, G, B  
C mi 7/2 C, D, Eb, G, B  
C mi 7/4 C, Eb, F, G, B  
C mi 7/5- C, Eb, F#, B  
C mi 7/6 C, Eb, G, A, B  
C mi maj7 C, Eb, G, H  
C mi maj7/ 2 C, D, Eb, G, H  
C mi maj7/ 4 C, Eb, F, G, H  
C mi maj7/ 5- C, Eb, F#, H  
C mi maj7/ 6 C, Eb, G, A, H  
C mi maj7/ 7 C, Eb, G, B, H  
C mi maj7/ 9 C, Eb, G, H, D  
C mi maj7/ 11 C, Eb, G, H, D, F  
C mi maj7/ 13 C, Eb, G, H, D, F, A  
C mi add9 C, Eb, G, D  
C mi 9 (C mi 7/9) C, Eb, G, B, D  
C mi 9/4 C, Eb, F, G, B, D  
C mi 9/5- C, Eb, F#, B, D  
C mi 9/6 C, Eb, G, A, B, D  
C mi 9- C, Eb, G, B, C#  
C mi add11 C, Eb, G, F  
C mi 11 C, Eb, G, B, D, F  
C mi 11/5- C, Eb, F#, B, D, F  
C mi 11/6 C, Eb, G, A, B, D, F  
C mi add13 C, Eb, G, A  
C mi 13 C, Eb, G, B, D, F, A  
C mi 13/5- C, Eb, F#, B, D, F, A  
C aug (C +) C, E, G#  
C aug sus2 C, D, G#  
C aug 2 C, D, E, G#  
C aug sus4 C, F, G#  
C aug 4 C, E, F, G#  
C aug 5- C, E, F#, G#  
C aug 6 C, E, G#, A  
C aug 7 C, E, G#, B  
C aug maj7 C, E, G#, H  
C aug 9 C, E, G#, B, D  
C aug 9/6 C, E, G#, B, D, A  
C aug 11 C, E, G#, B, D, F  
C aug 13 C, E, G#, B, D, F, A  
C dim (C 0) C, Eb, F#, A  
Akordů: 98 

Značení akordů

Zápis akordo­vých zna­ček ne­ní do­dnes sjed­no­cen do celo­světo­vě res­pekto­vané­ho jed­not­ného sys­tému. I pro­to exis­tu­je řa­da dvo­jic i tro­jic zna­ček, kte­ré ma­jí shod­ný výz­nam.

Malá tercie je zna­če­na pří­po­nou mi. V někte­rých zpěv­ní­cích naj­de­te jen m, mol (moll) ne­bo může­te nara­zit i na způ­sob, kdy je zá­klad­ní tón psán ma­lým pís­me­nem: e = E mi

Zmenšená kvinta se zna­čí hor­ním in­de­xem 5- (ne­bo ta­ké 5b, -5 či pros­tě zna­mén­kem mí­nus "-")

Zvětšená kvinta je ozna­čo­vá­na hor­ním in­de­xem 5+ (ne­bo 5#, +5). Ekvi­va­lent­ní je i zá­pis zna­mén­kem plus "+" ne­bo aug.

Velká septima je zna­če­na hor­ním in­de­xem maj7 (7maj ne­bo jen pří­po­nou maj).

Pro zmenšený septakord se pou­ží­vá pří­po­na dim ne­bo 0.

Zkratka sus se pou­ží­vá pro tak­zva­nou prů­taž­nou kvar­tu, kte­rá nah­ra­zuje ter­cii. Te­dy akord, kte­rý místo ter­cie ob­sahu­je kvar­tu.

Zkratka add je uve­de­na, po­kud je tře­ba vy­ne­chat něk­te­ré vyš­ší in­ter­va­ly (sep­ti­mu, nonu nebo un­de­ci­mu) a pou­žít pou­ze nej­vyš­ší.

Více informací o zna­če­ní akor­dů lze na­lézt např. na Wikipedii.

Reklama správce serveru:
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat